Mesures de protecció sanitària enfront de la covid-19

Per part de CinemaRodat:

- S’han planificat les tasques i processos de treball per garantir la distància de seguretat indicada per les autoritats sanitàries.

- S’ha completat la farmaciola amb un termòmetre i facilitat l’ús de solucions desinfectants.

- S’han difós pautes clares d’higiene amb informació completa sobre les normes a seguir en el lloc de feina.

- Es facilita temps i mitjans per a la correcta higiene de les mans.

- S’han proporcionat els EPI adequats prèvia avaluació de riscos. En aquest cas, mascaretes i guants.

- Es desinfectaran sovint els objectes d’ús personal i mitjans de transport amb solució desinfectant, així com els aparells electrònics.

- Els treballadors no compartiran equips de feina o dispositius entre ells. En els casos en que es pugui donar l'alternació en l’ús de determinats equips, s’establiran les pautes de neteja i desinfecció entre ús i ús.

- En cas de projeccions que es duguin a terme en espais naturals protegits, es tendran en compte també els seus propis protocols de seguretat.

- Els accessos als seients del públic es tancaran amb cinta perimetralment i es desinfectaran abans i després de cada projecció.

- Els seients marcaran la distància de seguretat entre els assistents

Per part dels assistents:

- En totes les projeccions s’hauran de respectar les distàncies de seguretat interpersonal i es controlarà l’aforament.

- En el control d’entrada es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic aportat per CinemaRodat.

- Es podrà prendre la temperatura a tots els assistents.

- S’informarà a les autoritats pertinents en el cas de que algun assistent no compleixi les normes de prevenció requerides.